റസിഡന്റ് ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ

White on White

ഫാ. സണ്ണി മാത്യു

മാർത്താണ്ഡത്തിന്റെ എപ്പാർക്കി

White on White

ഫാ. ചെമ്പകശ്ശേരി ഫിലിപ്പ്

മാവേലിക്കരയിലെ എപ്പാർക്കി

White on White

ഫാ. എരുതിൽവിളയിൽ അജോ ജോസ്

പത്തനംതിട്ടയിലെ എപ്പാർക്കി

White on White

ഫാ. ജോർജ് രാജ്മോഹൻ ഐഎംഎസ്

ഇന്ത്യൻ മിഷനറി സൊസൈറ്റി

White on White

ഫാ. കണ്ണംകുളം ജോസഫ്

ബത്തേരിയിലെ എപ്പാർക്കി

White on White

ഫാ. കരിമ്പിൽ ജോളി ഫിലിപ്പ്

തിരുവല്ലയിലെ ആർക്കിപാർക്കി

White on White

ഫാ. മലയാറ്റിൽ ജോസഫ്

തിരുവല്ലയിലെ ആർക്കിപാർക്കി

White on White

ഫാ. പുത്തൻവീട് ലൂയിസ്

ബത്തേരിയിലെ എപ്പാർക്കി

White on White

ഫാ. താന്നിക്കക്കുഴി വർഗീസ്

ബത്തേരിയിലെ എപ്പാർക്കി

White on White

ഫാ. പുന്നനാഥനാഥ് തോമസ്

പാലായിലെ എപ്പാർക്കി

White on White

ഫാ. വള്ളിയാട്ട് ജോസഫ്

തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന ആർക്കിപാർക്കി

White on White

സീനിയർ പോൾസി ഡിഎം

സഹായ സ്റ്റാഫ്

White on White

സീനിയർ ജിയോ ആലുംമൂട്ടിൽ ഡി.എം.

സഹായ സ്റ്റാഫ്

White on White

സീനിയർ കീർത്തന SIC

സഹായ സ്റ്റാഫ്